Oznamy a aktuality
a href="http://www.toplist.sk/" target="_top">TOPlist

 

 

Stránka je funkčná pri použití prehliadača Firefox a chrome.

 

Urbárska obec, pozemkové spoločenstvo, Dulov

 

Výbor Urbárskej obce Dulov Vás pozýva na

 

Valné zhromaždenie členov Urbárskej obce,

ktoré sa uskutoční dňa 9. marca 2019 o 14.00 hod. V DK Dulov.

 

 

PROGRAM:

1.  Otvorenie

2.  Voľba predsedajúceho riadenia programu schôdze VZ

3.  Voľba členov návrhovej, mandátovej komisie, zapisovateľov a overovateľov zápisnice VZ

4.  Správa o činnosti Urbárskej obce, vyhodnotenie uznesenia z posledného VZ

5.  Správa o hospodárení, účtovnej závierke a rozdelení zisku za rok 2018

6.  Správa o činnosti DR a jej stanovisko k účtovnej závierke za rok 2018

7.  Správa mandátovej komisie

8.  Schválenie riadnej ivdividuálnej účtovnej závierky za rok 2018

9.  Schválenie spôsobu rozdelenia zisku za rok 2018

10. Voľba členov orgánov spoločenstva pre nadchádzajúce funkčné obdobie

11. Zámery spoločenstva na rok 2019

12. Diskusia

13. Výsledky volieb

14. Návrh na uznesenie

15. Záver – občerstvenie

 

V prípade, že sa nezíde v uvedený čas nadpolovičná väčšina členov, bude zvolané ďalšie VZ v ten istý deň o 1/2 hodiny.

 

Touto pozvánkou sa preukážte pri prezentácii.

Zastupovanie inou osobou je možné len s písomným splnomocnením.

 

                                                                                                    Výbor urbárskej obce Dulov

 

Bola dovezená násada rýb a od 19.10.2018 je všeobecný zákaz lovu rýb !

Bola vpustená násada K1;K3-športová ryba,Amur a zubáč 30cm ktorý bude pravde podobne do konca mesiaca ešte dopustený.

Preto patí všeobecný zákaz lovu do odvolania !

Žiadam všetkých návštevníkov lokality, aby dodržiavali pravidlá a oznamy na vstupe do areálu a domáci nech si uvedomia že pohyb cudzích nie je žiadúci po miestach určených pre nájomcov - je v záujme nájomcov aby upozornili  cudzie osoby aby sa nepohybovali po ich prenajatých pozemkoch a neničili cestu prevážaním sa len tak okolo jazier. Tiež priestor medzi rybníkmi nie je určený pre vjazd motocyklov a štvorkoliek. Upozorňujte všetci kto vidíte takéto konanie na túto skutočnosť ! Zamedzia sa tak prípadné škody na Vašich prístreškoch a majetku. 

Dňa 29.9.2018 je plánovaná brigáda ktorá sa nekonala pre nepriazeň počasia 22.9.2018. Evidujem ešte neodpracované hodiny. V budúcom roku bude zvýšený poplatok za neodpracovanú brigádu.

Výklad platného zákona pre nespokojných rybárov ohľadom zavážania návnad a nástrah:

http://dulov-jazera.wbl.sk/vyklad_zakona.doc

Zubáč ulovený 15.8.2018 na rybníkoch - 92cm - váha neznáma - pustený späť.

 

Žiadam všetkých rybárov čo lovia v strede medzi jazerami,aj na "zvážnici" jazera č.1 od Ladiec, aby počas lovu podľa možnosti využili čas strávený čakaním na záber úpravou svojho okolia a vycvakávali výhony náletových drevín okolo svojho loviska. Pomôže to potom v jarných mesiacoch pred pretekmi, keď je vysoká hladina s úpravou lovných miest  a zabráni sa rozširovaniu rastu nežiadúcich pobrežných porastov. Ďakuje - rybný hospodár.

Preteky 5.Mája 2018

Ďakujeme hlavnému sponzorovi akcie fi. CONTONENTAL  Púchov a RONA Lednické Rovne,GIMAX-Group,ako i ostatným sponzorom čo sa podielali na úspešnom dni 5.5.2018:

GOMS s.r.o.;p.Pecháček;Pub Mníšky;Voodfabrik s.r.o;UNI-savebná;Sládek a Syn;Stolárstvo Chorvát;Q-ex Trenčín;Cementáren Ladce;p.Mikuška;p.Potoček;Sklenárstvo Kováč; p. Stríčková;p.Borový Pavol a Igor;Robo Mišovec;Mäsiarstvo Košík;vináreň Emili a ak som pozabudol na niekoho veľmi sa ospravedlňujem a rád napravím chybu ak sa ozve.

/viac v sekcií preteky 2018/   

 

Dávam do pozornosti poriadok pre sezónu 2018:

 

http://dulov-jazera.wbl.sk/prevadzkovy_poriadok_2018.pdf

Dňa 5.5.2018 poriada UO Dulov Urbársky deň spojený s pretekom v rybolove.Bližšie informácie v odkaze:

http://dulov-jazera.wbl.sk/urbarsky_den_2018.pdf

V prílohe si môžete pozrieť prehľad úlovkov za sezónu 2017.

http://dulov-jazera.wbl.sk/2017-prehlad.odt

Zápisnica z VZ:

http://dulov-jazera.wbl.sk/zapisnica_urbarvz10.03.18.pdf

10.3.2018 sa konalo valné zhromaždenie Urbárskej Obce Dúlov.Zúčastnilo sa ho 130 členov čo je 59,54% podieľnikov čo znamená že bolo uznášania schopné. Program prebiehal podľa schválených bodov. Zhromaždenie schválilo ročnú uzávierku roku 2017,rozdelenie zisku z roku 2017 - bolo schválené a rozhodlo sa o ponechaný tohoto zisku do ďaľšieho obdobia.Zhromaždenie schválilo prerozdelenie zisku z minulého obdobia v sume 0,17€ na podiel.

V diskusií starosta obce poďakoval za dobrú spoluprácu výboru UO a oboznámil o akciách obce v blízkej budúcnosti.Rybný hospodár predniesol správu o úlovkoch v roku 2017 a stave zarybnenia do budúcej sezóny.K tomuto bodu bola pripomienka člena spoločenstva k možnosti zmeny dodávateľa rýb v budúcnosti;ďaľší člen spoločenstva predniesol návrh na úpravu počtu úlovkov k ponechaniu.

V závere valné zhromaždenie schválilo uznesenie a predseda výboru ukončil zhromaždenie. 

http://dulov-jazera.wbl.sk/vz_2018_pozvanka.pdf 

 

Po takmer piatich rokoch sa podarilo realizovať osadenie "Vodníka zo Sigôtky", ktorého vytvoril rezbár p.Jaroslav Martiš.

Nech  poctivo "stráži" pokoj a poriadok rybníkov a stane sa ich ozdobou !

Návštevníci  rybníkov na Sigôtke - ste všetci poriadku milovní vítaní ale:

1.Nechajte svoje auto láskavo na parkovisku a nevozte sa po súkromnej ceste ako výletníci!

2.Rampa medzi jazerami je tam pre to, aby nedošlo k vjazdu motorových prostriedkov - ani motocyklov - ochrana vôd a hrozí pokuta.

3.Svoj odpad, čo ste si priniesli láskavo odneste pri odchode, alebo ho aspoň odložte kam patrí - smetiaky sú na to určené.

4.Cesta okolo rybníkov nie je dráha pre štvorkolky,motocykle a svojvoľné vozenie sa pre zábavu - údržba je drahá a platíme si ju za svoje - nie zo štátneho rozpočtu; ani Vám by sa nepáčilo keby som sa prišiel "povoziť" na Vašu záhradu.

5.Kontajner  je určený pre nájomcov a platia si jeho vývoz - preto tam nevhadzujte nábytky,privezené upratovanie doma z dvora a.p.Nájomcovia - budte tak láskaví a haluzie,rôzne nepoužiteľné predmety z chatiek spálte v ohnisku, lebo hrozí zvýšenie poplatku.

Na rybníku č.2 bol ulovený tento "sumček" - 130cm- 12,8kg.Gratulujeme

Pripomínam prísny  zákaz používania sonaru!!!

Vzhľadom na sťažnosti rybárov loviacich klasickým spôsobom na  nepovolený spôsob lovu pomocou sonaru, pripomínam, že v prípade používania sonaru môže byť  udelená pokuta, alebo odňatie rybolovného povolenia.

Pre rôzne dohady o úhyne kaprov po zime dávam na vedomie,že po rozbore uhynutých rýb v akreditovanom laboratóriu nebola zistená žiadna nákaza ani iná príčina  úhynu ako tuhá zima a zlé prezimovanie(nie udusenie). Ryby vzhľadom na tuhú zimu a následne dlhé obdobie chladného obdobia nemali možnosť sa "preliečiť" v prehriatej vode a tak uhynuli.Nebolo zistené pri rozbore mechanické poškodenie pri manipulácií ani iná príčina úhynu - preto ak má niekto iný zdroj informácie nech sa obráti na hospodára a nešíri zbytočné "zaručené" príčiny úhynu medzi rybármi.

Dávam do pozornosti nasledujúci odkaz na prevzatý článok z časopisu RRR. Je smutné, že i u nás aj keď v malej miere,ale predca máme podobne zmýšľajúcich "rybárov".

http://dulov-jazera.wbl.sk/niektori_rybari_sa_pytaju.docx

Upozorňujem rybárov, že v prípade úhynu kapra je rybár povinný vytiahnuť ho z vody a neponechávať ho plávať po hladine. V prípade, že rybár bude loviť a v jeho blízkosti bude uhynutý kapor vo vode - v jeho dosahu, bude sankcionovoný v zmysle vyhlášky o rybárstve !

Pri preliatych rybníkoch je zakázané loviť ryby v priestore preliatia !!!

 

 

 

Upozorňujem že každý je povinný mať v preukaze fotografiu - bez nej nebude predaná povolenka.

 

Sumár úlovkov a vychádzok  za rok 2016:

http://dulov-jazera.wbl.sk/sumar.docx

 

Prehľad úlovkov v roku  2015

Kapor rybničný    994 ks        2995kg

Pstruh dúhový    261ks        99kg

Šťuka severská    24ks        57kg

Zubáč veľkoústy    4ks        9kg

Amur biely    11ks        97kg

Ostatné ryby    71ks        32kg

Spolu     1365ks        3289kg

Najväčšia ryba  sumec 115cm   11,5kg

Kapor  - najťažší 21kg - 97cm,najdlhší  100cm - 16kg

Naj ryby - AMUR  106cm Zubáč  65cm  Jeseter  81cm  Šťuka 83cm

Počet vychádzok  4466  počet rybárov -  144

Dnešný úlovok na rybníku č.2 - 5.7.2015

 

Dňa 21.6.2015 bol na jazere č. 2 po 21 hod. chytený sumec 125cm.Zakazuje sa v prípade akéhoľvek úlovku sumca púšťať ho späť do vody.Nesmú sa pustiť ani malé sumce  menšie ako 10cm

 

 

 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že sa vyskytuje na rybníkoch vandalizmus - zničenie nástenky,pokus o vjazd autom medzi jazerá,vozenie sa na motorkách medzi rybníkmi a podobné neduhy, boli sme nútení inštalovať niekoľko skrytých fotopascí s odosielaním fotiek cez MMS správy - čiže pri objave fotopasce je už snímka odoslaná, tak je zbytočné akokoľvek ju ničiť.....

V piatok 25.4.2014 bola do rybníkov vysadená násada úhora - monté. Do každého rybníka kilogram, čo je cca po 5-6 tisíc kusov.

 

 

 

V sobotu 6.7.2013 bol na jazere č. 1 ulovený úhor o dĺžke 93 cm, čo svedčí o pestrosti rybacej osádky

 

Dôležité - http://dulov-jazera.wbl.sk/postup_pri_uprave_pozemnkov.pdf


 

Prvý chytený jeseter - 10.6.2012 - Karas Jozef - pustený späť do jazera.

 

 

 

 28.9.2011. bola do jazier napustená násada zubáča.

Dňa 25.8.2011 bol na jazerá nasadený Jeseter - platí prísny zákaz lovu tejto ryby.Náhodne ulovený jeseter,musí byť šetrne uvoľnený a pustený späť. Zistené porušenie tohoto pravidla bude posudzované ako pytliactvo a ohlásené príslušnému orgánu.

 

Zakupených  a vypustených bolo do rybníkov Sigotka 136 kusov jesetera Veľkého.Na jazero č.1 vypustených  66Ks na jazero č.2  70ks. Ryby sú v dlžkach cca 35- 40cm .Celkove za 910Euro.Tj. Spolu 136ks/6,69 euro kus/,Dovezené firmou ZÚGOV s.r.o,Povodna ponuka z Jelky bola 13Euro ks v dlžke cca 50cm.

Jeseter veľký.

latinsky: Acipenser sturio
slovensky: Jeseter velký

potrava: všežravec, dravec
délka života: 50 let
pohlavní dospělost: 7-14 let
doba rozmnožování: červen až červenec

anglicky: Sturgeon, Common Sturgeon
německy: Baltische Stör
běžná velikost: 120 až 250 cm
maximum: přes 350 cm
Největší evropský druh jesetera vyskytující se kdysi i na našem území. V současnosti se prakticky jedná o vymírající druh.

Dokážete si predstaviť, o aký kúsek nám uniká  možnost povodiť si na udici 100 – 200 kg ťažkú rybu?

Rozpoznávací znaky: hlava vybíhá v krátký špičatý rypec
před ústy jsou 4 neobrvené vousky visící dolů
vousky jsou blíže k ústům než ke špičce rypce
na hřbetě, na bocích a na rozhraní boku a břicha po řadě velkých kostěných štítků
boční štítky jsou velké, nahoře vybíhají v ostrý hrot
horní lalok ocasní ploutve je mnohem delší než spodní

 

AKCIA

 

Rozšírenie genofondu     „Jesetera Veľkého na Považí“     alebo kúp si svojho jesetera

 

Po jednaniach s hospodármi rybníkov v okolí Bratislavy sme dospeli k názoru ,že pre túto atraktívnu rybu sú vhodné podmienky aj na našich jazerách Sigôtka rybníky.

                Keďže však sa v jazerách nachádzajú veľké štuky je obava, aby násada nedopadla ako dúhové pstruhy. Preto chceme nasadiť jeseterov cca. 50 cm. Takáto ryba je však drahá/1 ks  13,-€ ,preto sme sa rozhodli financovanie realizovať sponzorsky. Na nikoho netlačíme akcia je na báze dobrovoľnosti. Všetci sponzori budú aj s príspevkami zverejnení na internete.

          V našich podmienkach môže narásť do 150 cm. Jazerá sa tak stanú podstatne atraktívnejšie na športový rybolov. uvažujeme aj so zakúpením väčších zubáčov/tiež cca 50cm/ ktoré budeme financovať z rybárskych lístkov

 

Hľadáme  prípadných sponzorov, aby  pridali ceny do tomboly a pre víťazov v sezóne 2016.Svoje ponuky pošlite na e-mail klikom na odkaz v úvodnej stránke.

 

                                      

 http://www.youtube.com/watch?v=_FhhOXObTmg      Aj to sa stáva........

http://www.youtube.com/watch?v=uVz3Fqm-Y7U&feature=related- Odkaz na video jazero č.2

 

 

 

Žiadame návštevníkov - hlavne kúpajúcich,aby svoje motorové vozidlá parkovali v priestoroch pred rampou na mostku - vjazd do areálu je len pre nájomcov pozemkov a vlastníkov urbárskych podielov.Tiež odpadky láskavo ukladať do určeného kontajnera .

V prípade porušenia zákazu a vjazdu bez povolenia do priestoru medzi jazerá,budeme v spolupráci s políciu riešiť sankcie-hlavne terénym automobilom a motocyklom.

 

Je v záujme nás všetkých,aby sa cesta nestala nezjazdnou.Ďakujeme za pochopenie.

Rybári,ktorí lovia v strede medzi jazerami - pribaľte si do výstroje nožnice na  kríky,alebo nôž a udržujte vyčistené úseky - bude sa ľahšie čistiť na jarnej brigáde pred pretekom.

 

 

Doporučuje sa  pri love použiť podložku a "neťahať" rybu po štrku a tráve. Nemusí byť originál z obchodu.

  Upozorňujem nájomcov pozemkov,že ak nebudú svoj zverený úsek čistiť a starať sa  o jeho čistotu,bude im  odobratý v zmysle  pravidiel uvedených v nájomnej zmluve a pridelený ďaľšiemu čakateľovi -  mimochodom,je ich veľa .

   

 

Vypisuje sa súťaž o najväčšiu  /dĺžka/ rybu chytenú na jazerách. Preto,že sa osvedčila táto súťaž pokračuje i v masledujúcich rokoch, za rovnakých podmienok.

Podmienky: Dvaja svedkovia a foto.      

 

                                        

 

 
Svoje poznatky, fotografie a prípadné návrhy rád uvítam vo svojej e:mailovej schránke  -  jednoducho kliknite na môj meil a odošlite.
 
 

 

 

 


LOGO_rybniky.ppt (34 KB)

 
 
 
 
 
 
TOPlist
Administrácia WebĽahko | Tvorba webových stránok na PageRide.com  |   Mapa stránok